Podatek od nieruchomości 2018

Podatek od nieruchomości 2018

Od początku 2018 r. wzrasta podatek od nieruchomości. Przypominamy zasady jego regulowania i podajemy aktualne informacje o stawkach.

Ogólne informacje – kto płaci, na jakiej podstawie, kiedy?

Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do regulowania podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele lub posiadacze samoistni (osoby, które faktycznie władają daną rzeczą jak właściciele), a także użytkownicy wieczyści gruntów. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania określa się w zależności od rodzaju nieruchomości. W przypadku gruntów podstawą jest ich powierzchnia. Jeśli chodzi o budynki bądź ich części, podstawą jest ich powierzchnia użytkowa. Powierzchnię tę na potrzeby podatku od nieruchomości definiuje się jako powierzchnię wszystkich kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian. Zaliczają się do niej piwnice, sutereny, garaże podziemne i poddasza użytkowe. Jeśli w pomieszczeniu występują skosy, te części, które mają wysokość w świetle od 1,4 do 2,2 m wlicza się do powierzchni użytkowej w 50%, natomiast części niższe niż 1,4 m nie są uwzględniane. Nie dolicza się również szybów windowych i klatek schodowych. Natomiast w przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawą jest ich wartość określona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Jeśli budowla jest całkowicie zamortyzowana, przyjmuje się jej wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych uwzględnia też zwolnienia z podatku od niektórych nieruchomości. Nie ma konieczności płacenia za: użytki rolne i lasy (z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą); nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione (poza zajętymi na działalność gospodarczą); budynki gospodacze związane z działalnością leśną i rolniczą; budynki gospodarcze związane tylko z działalnością rolniczą, położone na terenie gospodarstwa rolnego; budynki i ich części wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, poza częściami, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza; grunty, altany i budynki gospodarcze, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw., znajdujące się na terenie ogródków działkowych.

Jeśli chodzi o terminy płatności podatku, poszczególne raty reguluje się do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada roku podatkowego. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo do 15 marca.

Stawki podatku od nieruchomości

Co roku ustalane są maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Informacja o nich znajduje się w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Faktyczne stawki obowiązujące w danej gminie są ustalane przez radę gminy w formie uchwały. Mogą być one zróżnicowane na podstawie np. stanu technicznego budynku, jego lokalizacji, rodzaju prowadzonej działalności czy sposobu wykorzystywania gruntu. Jednak nie mogą przekroczyć stawek zawartych we wspomnianym obwieszczeniu ministra finansów.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. będą wynosić:

1) od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (niezależnie od zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 0,91 zł od 1 mkw. powierzchni;
  • znajdujących się nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4.63 zł od 1 ha powierzchni;
  • pozostałych, w tym zajętych przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od mkw. powierzchni;
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 mkw.powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,77 zł od mkw. powierzchni użytkowej;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą) – 23,10 zł od mkw. powierzchni użytkowej;
  • zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od mkw. powierzchni użytkowej;
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od mkw. powierzchni użytkowej;
  • pozostałych budynków, w tym zajętych na odpłatną statutową działalność przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od mkw. powierzchni użytkowej.

Szukasz fajnego mieszkania w dużym mieście? Zobacz koniecznie mieszkania na sprzedaż Toruń oraz mieszkania na sprzedaż Tychy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *